20+ Sifat Wajib Bagi Allah Dalil dan Artinya

sifat wajib

Sebagai muslim harus tahu sifat wajib allah dan mempelajari ilmu ketauhidan. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan rukun islam, iman, sifat wajib bagi allah, sifat mustahil bagi allah dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan ketahuidan akan membantu menguatkan iman anda

Dengan anda mengetahui dan paham akan rukun islam dan iman serta sifat wajib Allah hidup anda akan merasa lebih aman, nyaman dan indah. Karena kamu akan mengetahui dimana Allah itu. Insya Allah hati dan pikiran anda akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT

Kali ini angalul.com akan membahas sedikit mengenai sifat wajib Allah dalil dan arti sifatnya. Yuk bareng-bareng cari tahu apa saja dalil dan artinya. Jika anda ingin memberikan saran atau pendapat silahkan isi di kolom komentar ya gaess. Selamat membaca !!!

Pengertian Sifat Wajib Allah

20 sifat wajib bagi allah

http://santri.net

Di bawah ini merupakan 20 sifat wajib bagi allah yang harus kalian pahami dan hafal. Untuk itu baca sampai selesai semoga mendapatkan pengetahuan baru. Aamin

Sifat Wujud

Sifat yang dimiliki  Allah Ta’ala yang pertama adalah wujud yang artinya adalah Ada. Maksud dari sifat ini yaitu  Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun. Dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta’ala.

Bukti adanya Allah SWT  adalah terciptanya alam semesta dan juga makhluk hidup. Hal ini juga dijelaskan dalam ayat-ayat di Al-Quran:

“Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at 1190. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” (QS. As-Sajdah: 4)

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku“. (QS. Thaha: 14)

Sifat Qidam

Allah Ta’ala juga memiliki sifat Qidam yang artinya  terdahulu. Maksudnya Dialah Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta sekaligus  isinya.

Sebagai sang pencipta tentunya Allah sudah ada sebelum menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang mendahului atau permulaan bagi Allah Ta’ala.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan:

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Hadid: 3)

Sifat Baqa’

Allah SWT juga memiliki sifat Baqa’ yang berarti kekal. Maksudnya Allah itu Maha Kekal, tidak akan punah, binasa ataupun mati. Tiada hari akhir bagi Allah Ta’ala. Dia akan tetap ada selamanya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Surat ar rahman ayat  26-27. yang artinya:

“Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (QS. Ar-Rahman: 26-27)

Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. BagiNya-lah segala penentuan, dan hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Qasas: 88)

Sifat Mukholafatul Lilhawaditsi

Sifat ini yang berarti berbeda dari makhluk ciptaanNya. Pastilah allah akan berbeda dengan makhluknya ini karena, dialah dzat yang Maha Sempurna dan Maha Besar.

Tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi atau menyerupai keagunganNya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlas: 4)

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.”. (QS. Asy-Syura: 11)

Sifat Qiyamuhu Binafsihi

Sifat ini yang berarti  berdiri sendiri. Allah Ta’ala tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun, tidak membutuhkan bantuan kepada makhluk ciptaanya karena allah tidak ingin membebani makhluknya

Dalam al-Qur’an Allah berfirman yang artinya:

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” (QS. Al-Ankabut: 6)

Dan katakanlah segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” (QS. Al-Isra: 111)

sifat wajib

androidappsapk.co

Sifat Wahdaniyah

Adalah Allah itu maha Esa atau Tunggal. Maksudnya adalah tidak ada sekutu baginya . Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta ini. Bukti keesaan Allah terletak dalam kalimat syahadat “Laa ilaha Illallah” yang artinya “ Tiada Tuhan selain Allah”

Dijelaskan juga di  dalam Al-Quran:

Katakanlah Dialah Allah, Yang Maha Esa.” (QS. Al-Ikhlas: 1)

Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.” (QS. Al-Anbiya: 22)

Sifat Qudrat

Qudrat yang berarti Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Ta’ala. Dijelaskan dalam Al-Quran:

Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 20)

Sifat Iradat

Sifat Iradat adalah sifat Allah Ta’ala yang berarti berkehendak. Maksudnya Allah itu maka menentukan segala sesuatu. Apabila Allah berkehendak maka jadilah hal itu dan tidak seorang pun mampu mencegahNya.

Di dalam alquran yang artinya

“Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (QS. Hud: 107)

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.”(QS. Yasiin: 82)

Sifat ‘Ilmun

‘ilmun yang berarti  mengetahui. Maksudnya Allah Ta’ala Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Baik yang tampak ataupun disembunyikan, setiap hari Allah selalu mengontrol dan melihat hambanya. Dalam Al-Quran dijelasakan:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaf: 16)

Sifat Hayat

Yang berarti Allah Ta’ala Maha Hidup. Tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Baqarah: 255)

Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58)

Sifat Sama’

Yang artinya Allah Maha Mendengar. Baik yang diucapkan ataupun yang disembunyikan dalam hati, Allah mengetahui. Pendengaran Allah Ta’ala meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firmanNya dalam Al-Quran:

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Asy-syuro: 11)

Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Maidah: 76)

Sifat Bashar

Bashar yang berarti melihat. Maksudnya Allah itu Maha Melihat segala sesuatu. Pengelihatan Allah tidak terbatas, Dia mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia ini. Walaupun hanya sehelai daun yang jatuh. Dia juga tidak perlu membutuhkan alat-alat untuk melihatnya

Dan Allah Maha Melihat atas apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hujarat: 18)

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 265)

Sifat Kalam

Yang berarti Allah itu berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata-kata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firmanNya dalam kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Salah satu Nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Ta’ala adalah Nabi Musa ‘alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran:

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya.”  (QS. Al-A’raf: 143)

Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul (lain) yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah ‘telah berfirman secara langsung.” (QS. An-Nisa’: 164)

Sifat Qadiran

Qadiran yang artinya berkuasa. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinaran itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 20)

20 SIFAT WAJIB

play.google.com

Sifat Muridan

Yang berarti Allah Maha Berkendak atas segala sesuatu. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara maka tidak ada yang bisa menolak kehendakNya. Dalam Al-Qran dijelaskan:

“Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.” (QS.Hud: 107)

Sifat ‘Aliman

Yang berarti Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan ataupun disembunyikan oleh makhluknya. Tidak ada yang bisa menandangi pengetahuan Allah yang Maha Esa.

Sifat Hayyan 

Hayyan yang artinya  hidup. Allah Maha hidup. Tidak mungkin bagi Allah Ta’ala untuk binasa. Dia selalu mengawasi hamba-hambaNya, tidak pernah lengah ataupun tidur.

Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa hamba-hamba-Nya.” (QS. Al-Furqon: 58)

Sifat  Sami’an

Sami’an yang berarti mendengar. Allah itu Maha pendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampui pendengaranNya.

Sifat Bashiran

Bashiran yang artinya i melihat. Pengelihatan Allah meliputi segala hal, baik yang terlihat ataupun yang disembunyikan.

Sifat Mutakalliman

Sama halnya dengan kalam, mutakalliman juga berarti Allah itu berfirman. Firman Allah terwujud dalam kitab-kitab suci yang diturunkanNya lewat para nabi. Firman Allah begitu sempurna dan tidak ada yang menandingi.

Nah dibawah ini ada beberapa sholawat dan nazam dari sifat wajib allah ini. Berikut sholawatnya

Adapun liriknya sebagai berikut :

Dengan nama Allah yang maha pengasih
Yang maha penyayang yang baik sekali
Tuhan Kita Allah yang tidak bermula
Dia tidak punah dan tidak berubah

Shalawat dan salam atas Nabi kita
Dia Ahli tauhid terbaik manusia
Juga keluarga dan para sahabat
Kelompok yang benar padanya merapat

Kepada Allah lah wajib tuk mengenal
Sifat dua puluh kita harus hafal
Allah maha ada dan tidak bermula
Sifat Wujud Qidam inilah Maknanya

Sifat Baqa’ Allah adalah artinya
Dia tidak punah kekal selamanya
Yakinilah Allah bukan benda katsif
Bukan sifat benda buka benda lathif

Ini makna sifat Mukhalafatun Lil Hawaditsi Jauhilah orang jahil
Allah tidak butuh kepada makhluknya
Ada tanpa tempat batasan dan warna

Ini sifat Qiyamuhu Bi Nafsihi
Tanpa atas bahwa kanan maupun kiri
Makna Wahdaniyyah Allah maha Esa
Tidak ada kesamaan pada Dzatnya

Juga perbuatan dan pada Sifatnya
Makna dzatnya adalah hakekatnya
Sifat Qudroh Allah pahami maknanya
Dia maha kuasa atas segalanya

Wajib aqli jaiz dan mustahil aqli
tiga hukum akal harus kau pahami
Hanyalah terkait dengan jaiz aqli
sifat qudrah Allah engkau harus jeli

Makna dari sifat Iradah Allah
Dia berkehendak terhadap yang ada
Baik buruk kufur maupun iman
Dengan iradahnya jangan kau ragukan

Sifat Ilmu Allah mencakup yang tiga
Dari hukum akal tetaplah waspada
Dia tahu Segala Ciptaannya
Tanpa kecuali dan rinciannya

Makna sifat hayat Allah maha hidup
Tanpa tulang daging tanpa makan minum
Sifat sama Allah artinya mendengar
Segala suara dari ciptaanya

Sifat Bashar Allah artinya melihat
Segala Makhluknya tanpa alat-alat
sifat kalam allah bukanlah bahasa
bukan huruf-huruf dan bukan suara

Kitab Suci Quran adalah kalamnya
kalam Allah dua pengertiannya
Al kalamudzatiy bagi yang pertama
Allafzhul munazal bagi yang kedua

Kitab suci yang kita baca
lafadz mengungkapkan bagi kalam dzatnya
Semua sifat dzat ini pahamilahh
Hafalkan lah ia dan ajarkanlah

Pemahaman lain kau jangan peduli
kau akan selamat dan tidak merugi
yakinilah ia hingga engkau wafat
supaya selamat dunia dan akhirat

Segala puji hanya milik Allah
Sholawat dan salam atas rasulullah 2x

Adapun pujian-pujian sifat wajib allah antara lain sebagai berikut :

Nah, itulah beberapa sifat wajib  bagi Allah yang harus kita ketahui untuk menguatkan iman kita. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan semoga kalian bisa menghafal dan mengingat nama-nama Sifat wajib allah. Sekian dan terima kasih

2 Comments

  1. Karyono August 3, 2019
    • syahrul August 3, 2019

Leave a Reply